Avís legal Funeflor

CONDICIONS D'ÚS DE FUNEFLOR.COM/FUNEFLOR.ES

FUNEFLOR, S.L. en compliment del que està establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell de 27 d'abril de 2016 ("GDPR"), en la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD),  aixó com la "Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Correo Electrònic" ("LSICE"), mitjançant el present Avís legal posa en el seu coneixement les condicions generals d’ús que regulen totes les operacions realitzades a través de la pàgina web: www.funeflor.com 

Aquestes condicions generals de contractació (en endavant, Condicions Generals) regulen el procés de compravenda dels productes ofertats per FUNEFLOR en el catàleg disponible a la web funeflor.com o funeflor.es. Les Condicions Generals vinculen a funeflor.com i al comprador (Client), atorgant-los una sèrie de drets i obligacions, des del moment en que aquest realitza i accepta una comanda a través de l'esmentada pàgina. Són d'obligat compliment i coneixement per ambdues parts, pel que la seva acceptació és imprescindible per poder formalitzar una comanda. Per això, el Client haurà de llegir atentament aquestes condicions. Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les condicions generals. Aquestes Condicions Generals es regularan pel que disposa la normativa legal vigent.

Informació general del propietari de la pàgina web:

Denominació: FUNEFLOR S.L.
Identificació fiscal: B60801248
Domicili fiscal: Pg. de la Zona Franca 111, planta 8. 08038 (Barcelona)
Correu electrònic: pedidos@funeflor.com

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

La compravenda dels productes ofertats Funeflor en el seu web per part del Client.

2. PROCÉS D'OFERTA

L'oferta es limita als productes que apareixen a la web funeflor.com/funeflor.es. Cada producte té una fitxa que recull les característiques, una fotografia, el preu de venda amb l'IVA inclòs i el termini de lliurament al Client. El cost total de la comanda es comunicarà al Client en el moment de realització de la seva comanda i amb antelació a l'acceptació del mateix. El preu dels productes és el que apareix a la web en el moment de realització de la comanda.

3. ACCEPTACIÓ DE L'OFERTA

Es produeix en el moment en el qual el Client dóna el seu consentiment exprés a la comanda realitzada. Prèviament, el client haurà introduït les seves dades de caràcter personal (nom, cognim, email i telèfon).

4. PAGAMENT DE LES COMANDES

El pagament es realitza amb targeta de crèdit, validant l'operació en el moment de realització de la comanda. Només s'accepten targetes Visa i Mastercard protegides per Verified Visa. Si la targeta del client no està registrada per Verified, aquest haurà de consultar amb el seu banc o caixa per poder registrar-la. L'import total serà igual a la suma dels preus de tots els productes i cost d'enviament, en cas que n'hi hagi.

5. LLIURAMENT DE LES COMANDES

Els terminis de lliurament de les comandes anirà en funció de l'hora de compra:

  • Les comandes realitzades abans de les 13h (tots els dies, de dilluns a diumenge), es lliuraran durant la mateixa tarda abans del tancament del tanatori.
  • Les comandes realitzades després de les 13h (tots els dies, de dilluns a diumenge), es lliuraran el dia següent entre les 9 i les 13h.

Tanmateix, aquest termini de lliurement es pot veure modificat en el cas que es produeixin comandes simultànies sobre un mateix producte o productes que comportin la fi de les existències del producte. El nou termini de lliurament s'indicarà al Client en el temps més breu possible. Si la finalitat d'existències fos definitiva, s'avisarà al Client perquè opti entre triar un producte diferent de similars característiques i un preu semblant al del producte esgotat o cancel·lar la seva comanda, tornant-els diners pagats.

En els casos que Funeflor hagi de derivar la comanda a un tercer, el realitza a través de la xarxa de floristeries Teleflora. La central romandrà tancada les següents dates: Cap d'Any, Dia de Reis, Divendres Sant, Pasqua de Resurrecció, Dia del Treball, Assumpció de Maria, Tots Sants, Dia de la Constitució, Immaculada Concepció, Nadal i Sant Esteve. Dates en què únicament romandrà oberta al matí: Dijous Sant, Pasqua de Pentecosta, Sant Joan i Diada de Catalunya.

Els retards de lliuraments superiors a deu dies segons el termini de disponibilitat, retard atribuïble a Funeflor, donaran dret al Client a la cancel·lació de la seva comanda si així ho manifesta per escrit mitjançant correu electrònic a l'adreça pedidos@funeflor.com, retornant, si s'escau, els diners pagats per avançat, i sense que sigui procedent cap reclamació per danys i perjudicis, presents o futurs, directes o indirectes.

Les comandes no lliurades al Client en un termini de set dies des de la tramesa per causa no imputable a Funeflor seran retornats al venedor, considerant-la comanda cancel·lat a tots els efectes, retornant al Client, si és el cas, els diners pagats per avançat , i sense que sigui procedent cap reclamació per danys i perjudicis, presents o futurs, directes o indirectes.

El lliurament es realitzarà en la direcció del tanatori indicada en les dades d'enviament de la comanda. La modificació posterior d'aquesta direcció podrà generar una sèrie de despeses que aniran a càrrec del Client.

Les comandes es lliuraran per empresa de transports a l'adreça de lliurament indicada pel client, sempre en la direcció oficial del tanatori escollit. No és possible lliurar porta a porta en una direcció personalitzada pel client. Aquestes dades estaran consignades en l'albarà de lliurament de la companyia de transports, que indicarà també el número de paquets de l'enviament, el pes total i el nombre de comanda.

A més, es lliurarà al Client una factura simplificada de compra mitjançant correu electrònic. Si es requereix la factura, el Client podrà sol·licitar-la directament durant el procés de compra o posteriorment mitjançant correu electrònic a l'adreça pedidos@funeflor.com, indicant el nom del titular de la compra i el número de comanda, i li serà remesa novament mitjançant correu electrònic.

Si en el moment del lliurament s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s'aprecia, en la mateixa forma, una error en la mercaderia rebuda, el Client haurà de consignar a l'albarà de lliurament i comunicar-ho a Funeflor (mitjançant correu electrònic dirigit a l'adreça pedidos@funeflor.com) en el transcurs de les 24 hores següents a la recepció de la comanda per poder instar la devolució del producte afectat i amb això la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. Els defectes produïts en el transport que només siguin apreciables després d'haver desembalat el producte s'han de comunicar abans de les primeres 24 hores des de la recepció de la comanda mitjançant correu electrònic a pedidos@funeflor.com, indicant els danys provocats en el producte i instant la devolució del producte afectat i amb això la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix.

6. GARANTIA DELS PRODUCTES

El marc legal de garantia (Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties en la venda de béns de consum) té per objecte facilitar al Client diferents opcions per exigir el sanejament quan el bé adquirit no sigui conforme amb el contracte, donant-li l'opció d'exigir la reparació o la substitució del bé, llevat que aquesta resulti impossible o desproporcionada. Quan la reparació o la substitució no fossin possibles o resultin infructuoses, el consumidor podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte. Es reconeix un termini de dos anys, a partir del moment de compra perquè el Client pugui fer efectius aquests drets i un termini de tres anys, també comptat a partir del moment de la compra, perquè pugui exercir, si escau, les accions legals oportunes.

En virtut d'això, Funeflor respondrà davant el Client de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament dels productes de la comanda, entenent aquests com a béns corporals destinats al consum privat.

Per poder fer front a aquesta garantia, el Client haurà de posar-se en contacte amb Funeflor mitjançant correu electrònic a l'adreça pedidos@funeflor.com en el qual indicarà: nom del titular de factura, número de comanda, número de factura i causa de la no conformitat.

La responsabilitat de Funeflor per faltes de conformitat del bé s'estendrà per a aquelles que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament del bé. El Client haurà d'informar funeflor.com de la manca de conformitat en el termini màxim de dos mesos des que va tenir coneixement de la mateixa.

No s'acceptaran casos de garantia quan els productes hagin estat usats de forma indeguda o no conforme a les seves característiques per part del Client.

Per a tot els aspectes de la garantia comercial a què es refereix l'article 11 de la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties en la venda de béns de consum, serà d'aplicació el contingut en la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.

7. DRET DE DESISTIMENT

Es reconeix al Client el dret a desistir de la comanda en el termini de catorze dies hàbils comptats des de la recepció del mateix, tal com recull l'article 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista. Fora d'aquest termini, no s'acceptaran revocacions de comandes, ni tampoc sobre comandes de subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del client o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; i comandes de subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo, de discos i de programes informàtics que haguessin estat desprecintats pel Client, així com de fitxers informàtics, subministrats per via electrònica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús permanent. Per admetre el producte és imprescindible que aquest estigui intacte.

El Client que desisteixi de la comanda que es farà càrrec del cost directe de devolució del producte a Funeflor sent per servei de courier i amb comprovació de mercaderia al lliurament prèvia a l'acceptació del paquet. Quan el Client hagi exercit el dret de desistiment o el de resolució, Funeflor estarà obligat a tornar les sumes abonades pel client. La devolució d'aquestes sumes s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, en un termini màxim de trenta dies des del desistiment o la resolució. El Client haurà de comunicar el seu desistiment a Funeflor mitjançant correu electrònic (pedidos@funeflor.com) dins d'aquest termini de set dies.

D'aquesta manera es pot indicar al Client el procediment de devolució de la comanda (nombre de devolució, forma d'enviament i adreça de lliurament). Per exercir el dret de desistiment ha de sol·licitar el formulari corresponent a pedidos@funeflor.com, en ell se li indicaran els passos a seguir. El dret de desistiment no contempla l'ús si no l'arrepentiemiento de la compra, per això per fer-lo efectiu les caixes no han hagut de ser desprecintades (el precinte de funeflor ha d'estar intacte).

8. OBLIGACIONS DEL CLIENT

Llegir les presents Condicions Generals prèviament a l'adquisició del producte.
Respectar les Condicions Generals una vegada acceptat la comanda.
Pagar els preus pactats en el moment de realització de la comanda.

9. OBLIGACIONS FUNEFLOR.COM/FUNEFLOR.ES

Rebre el pagament de les comandes.
Mostrar els preus establerts en el seu web per als seus productes i mantenir-los actualitzats.
Modificar els terminis de lliurament del producte en funció de la disponibilitat dels mateixos.
Cancel·lar comandes per impagament del Client.
Cancel·lar la web sense previ avís.

10. DRETS DEL CLIENT

Rebre els productes que componen la seva comanda en perfecte estat.
Cancel·lar la comanda abans del seu enviament mitjançant un e-mail a l'adreça pedidos@funeflor.com
Rebutjar la comanda al lliurament del mateix.

11. DRETS DE FUNEFLOR.COM/FUNEFLOR.ES

Rebre el pagament de les comandes.
Modificar els preus establerts en el seu web per als seus productes.
Modificar els terminis de lliurament del producte en funció de la disponibilitat dels mateixos.
Cancel·lar comandes per impagament del Client.
Cancel·lar la web sense previ avís.

12. NOTIFICACIONS

Per als efectes de notificacions, requeriments i escrits de qualsevol classe a què doni lloc el present contracte s'entendrà com a domicili de funeflor.com l'indicat en les presents Condicions Generals.

13. VALIDESA DE LES CLÀUSULES

Encara que es dicti la invalidesa o inaplicabilitat d'una clàusula del present contracte o d'una de les seves parts, la resta de les clàusules o de les seves parts continuaran sent vàlides i tenint valor.

14. NORMATIVA APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regeixen per la normativa espanyola vigent, i en concret per: Codi Civil, Llei 26/84 de 19 de juny General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, Llei 7/98 de 13 d'abril de Condicions Generals de la contractació, Llei 7/96 de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, Directiva 2000/31 CE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de juny, Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties en la Venda de Béns de Consum i la normativa que les desenvolupen.